Αυτοκίνητο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ins-car2

Με την συνεχή αύξηση του στόλου αυτοκινήτων στην Ελλάδα, την ύπαρξη χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων και το πλήθος των ατυχημάτων που γίνονται κάθε χρόνο, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίσουμε τόσο το ίδιο το αυτοκίνητο όσο τον οδηγό και τους επιβάτες του.

Περιγραφή καλύψεων

Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Με την κάλυψη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εισπράττει από την Εταιρεία το ποσό για τις υλικές ζημιές του, όταν αποδεδειγμένα για αυτές ευθύνεται ανασφάλιστο όχημα, δίνοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα αναγωγής στην Εταιρεία για επανείσπραξη του ποσού από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Νομική προστασία

Καλύπτεται ο κύριος και νόμιμος κάτοχος του αυτοκινήτου, καθώς και όποιος το οδηγεί με την άδειά του στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλύπτονται επίσης οι επιβαίνοντες του οχήματος καθώς και ο ασφαλιζόμενος ως οδηγός ξένων οχημάτων.

Στην κάλυψη νομικής προστασίας προσφέρεται απεριόριστο όριο εξόδων για την Ελλάδα και το ποσό των €2.350 για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις:

 • Νομική προστασία αποζημιώσεων
  Αν το αυτοκίνητο του ασφαλισμένου κτυπηθεί από άλλο αυτοκίνητο, τότε διεκδικεί, μέσω της νομικής προστασίας, από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου αυτοκινήτου την σωστή αποζημίωση

 • Ποινική νομική προστασία
  Αν με το αυτοκίνητό του ο ασφαλισμένος τραυματίσει ή θανατώσει κάποιον και εφόσον κατηγορηθεί και κληθεί να δικαστεί σε ποινικό δικαστήριο, η Εταιρεία θα πληρώσει την αμοιβή του δικηγόρου (που μπορεί να επιλέξει ο ίδιος), καθώς και όλα τα σχετικά έξοδα. Αν κατηγορηθεί για τροχαία παράβαση, θα πληρωθούν η αμοιβή του δικηγόρου και τα σχετικά δικαστικά έξοδα και θα έχει υπεράσπιση οπουδήποτε έγινε η παράβαση, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη σε οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο

 • Νομική προστασία συμβάσεων
  Καλύπτεται ο ασφαλισμένος για οποιεσδήποτε συμβάσεις έχει κάνει και αφορούν το αυτοκίνητό του. Ενδεικτικά, παρέχεται νομική προστασία:

  • Αν αγορασθεί ένα αυτοκίνητο και δεν παραδοθεί στην καθορισμένη ημερομηνία

  • Αν παραληφθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο χωρίς να το έχουν επισκευάσει σωστά

  • Αν κάνουν ζημιά στο αυτοκίνητο στο parking

 • Νομική προστασία για περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος και πινακίδων
  Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων ή του διπλώματος, η Εταιρεία βοηθά τον ασφαλισμένο να προσφύγει στην αρμόδια αρχή και να αιτιολογήσει την παράβαση, με στόχο την άρση ή την μείωση της ποινής

Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτοκίνητο το οποίο είναι ασφαλισμένο σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα, καλύπτεται ο ασφαλισμένος και στην περίπτωση που το δικαστήριο πρέπει να γίνει στη χώρα αυτή.

Οδική βοήθεια

Με την κάλυψη της οδικής βοήθειας προσφέρονται στην Ελλάδα:

 • Επί τόπου εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου

 • Μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο

 • Κάλυψη των εξόδων παραμονής (διανυκτέρευσης) του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο

 • Εσωτερικός επαναπατρισμός του αυτοκινήτου

 • Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του

Αντίστοιχα, για τις χώρες της Ευρώπης προσφέρονται:

 • Επί τόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο

 • Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου στην Ελλάδα

 • Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής του

Το τηλεφωνικό κέντρο της οδικής βοήθειας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και οι κλήσεις προς αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

Πυρκαγιά

Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου, η οποία προέρχεται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό, επισκευή σε συνεργείο – ηλεκτρολογείο, χώρο στάθμευσης κ.λπ. Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου από πιθανή έκρηξή του.

 

 

ins-car3

 

Φυσικά φαινόμενα

Η κάλυψη αυτή αφορά ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, από πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι, καθώς επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό. Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία τον παγετό.

Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά ή και έκρηξη, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, πραξικοπήματος και λοιπών ανώμαλων καταστάσεων.

Ως τρομοκρατία ορίζεται η χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας προς εκφοβισμό κοινού ή τμήματος αυτού.

Ολική κλοπή

Καλύπτεται μόνο η ολική κλοπή του οχήματος και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτού, στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της κλοπής. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία κλοπής του αυτοκινήτου και εφόσον υποβάλει o ασφαλισμένος μήνυση κατ΄ αγνώστου στην οικεία αστυνομική αρχή και δηλώσει στην Εταιρεία την απώλεια.

Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση αν το αυτοκίνητο βρεθεί πριν την παρέλευση των 90 ημερών, ανέπαφο ή με υλικές ζημιές.

Μερική κλοπή

Καλύπτεται η κλοπή μερών ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου μόνιμα προσδεδεμένων στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς και κάθε ζημιά, η οποία έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο βρισκόταν στην κατοχή του κλέφτη.

Θραύση κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Το ανώτατο όριο της κάλυψης αυτής είναι €1.000.

Εξαιρούνται οι ζημιές στα φανάρια, τους καθρέπτες και τα φλας.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποκαταστήσει τις ζημιές των τζαμιών του αυτοκινήτου του σε συνεργαζόμενα με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες συνεργεία.

Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, καθώς και της επιβίβασης και αποβίβασης από αυτό.

Η κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Θάνατο από ατύχημα (Θ.Α.), με ανώτατο όριο τα €15.000

 • Μόνιμη ολική ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)

 • Μόνιμη μερική ανικανότητα (Μ.Μ.Α.)

Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Σε περίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή ή ίδια ζημιά παρέχεται η δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.

Οι προϋποθέσεις είναι:

 • Ο ασφαλισμένος να έχει καταβάλλει πραγματικά έξοδα ενοικίασης

 • Το ύψος της ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% της τρέχουσας πραγματικής αξίας του και να μην πρόκειται για ολική ζημιά

 • Το ασφαλισμένο αυτοκίνητο που έχει υποστεί ζημιά να τύχει πραγματικής επισκευής

 • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του αυτοκινήτου να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη τρέχουσα πραγματική αξία του (περιπτώσεις υπασφάλισης)

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο θα είναι των ιδίων φορολογήσιμων ίππων με το ασφαλισμένο και με ανώτατο όριο τους 11 φορολογήσιμους ίππους.

Η διάρκεια ενοικίασης στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, μερικής κλοπής ή ιδίων ζημιών είναι 30 ημέρες, με αναμονή ενοικίασης τις 5 πρώτες ημέρες από την επομένη του συμβάντος. Ως ημέρες ενοικίασης χαρακτηρίζονται μόνο οι πραγματικές ημέρες επισκευής του αυτοκινήτου και όχι οι τυχόν ημέρες αναμονής στο συνεργείο για οποιοδήποτε λόγο.

Στην ολική κλοπή το όριο ενοικίασης είναι όλο το χρονικό διάστημα, με απαλλαγή τις 5 πρώτες ημέρες από την υποβολή της μήνυσης και μέχρι την συμπλήρωση της περιόδου αναμονής που ορίζει ο νόμος, εκτός εάν το αυτοκίνητο βρεθεί, οπότε σταματάει αυτόματα η παροχή της ενοικίασης.

Σημείωση
Ως έξοδο ενοικίασης υπολογίζεται μόνο η ημερήσια χρέωση από την εταιρεία ενοικίασης. Τα έξοδα για καύσιμα και για ασφάλιστρα προαιρετικών κινδύνων του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου δεν καλύπτονται.

 

Παλαιότητα ανταλλακτικών

Δεν παρακρατείται η παλαιότητα των ανταλλακτικών, σε περίπτωση ζημιάς.

Ίδιες ζημιές

Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, είτε  ο ασφαλισμένος φέρει ευθύνη, είτε όχι.

Η κάλυψη για τις ίδιες ζημιές δίδεται με απαλλαγή η οποία κυμαίνεται από 400€ έως €600 περίπου.

Περιοχή Συνεργατών