Κατοικία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ins-home2

Η κατοικία αποτελεί για τον καθένα μας όνειρο ζωής και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Η απώλεια της στοιχίζει όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά. Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη να την εξασφαλίσουμε ώστε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ασφάλεια και την ζεστασιά που προσφέρει σε μας και τους αγαπημένους μας.

Περιγραφή καλύψεων

Πυρκαγιά

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό.

Πρόσκρουση & έκρηξη

 • Καλύπτονται οι ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, καθώς και πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου

 • Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές από έκρηξη, καθώς και έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), θερμοσίφωνα, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο ίδιο το αντικείμενο

Πράξεις βίας

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Καιρικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετό.

Σωληνώσεις ύδρευσης - θέρμανσης - ψύξης - αποχέτευσης

 • Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων - δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης

 • Καλύπτεται, επίσης, το κόστος εργασιών διερεύνησης της ζημιάς των σωληνώσεων και αποκατάστασης των ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων

Κοινόχρηστοι - Βοηθητικοί χώροι

Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων
Αν το ασφαλιζόμενο κτίριο είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας, τότε καλύπτεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων ευθύνης που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και η δαπάνη, η οποία αναλογεί στο ασφαλιζόμενο διαμέρισμα για την επισκευή ζημιών στους κοινόχρηστους – κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, οι οποίες προέρχονται από καλυπτόμενη αιτία.

Ασφάλιση βοηθητικών χώρων
Στο πλαίσιο των ορίων ευθύνης που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και αφορούν το κτίριο, περιλαμβάνονται και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και σχετίζονται με την ασφαλιζόμενη κατοικία.

Υαλοπίνακες

 • Καλύπτεται η θραύση εξωτερικών τζαμιών από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησής τους

 • Καλύπτεται η θραύση σταθερά αναρτημένων καθρεπτών από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησής τους

Ηλεκτρικές συσκευές - εγκαταστάσεις, Η/Υ, Εγκαταστάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (αν ασφαλίζεται το κτίριο)
Καλύπτεται ζημιά στο τμήμα ή στα τμήματα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην ασφαλιζόμενη κατοικία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών (αν ασφαλίζεται το περιεχόμενο)
Καλύπτονται οι ζημιές των ηλεκτρικών ή και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Καλύπτονται οι ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού από τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός.

Καλύπτονται οι ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς
Καλύπτονται τα έξοδα κατάσβεσης της πυρκαγιάς και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

Καλύπτονται τα έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Προσωπικό ατύχημα

Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος, τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και λοιπά πρόσωπα, εφόσον όλοι οι ανωτέρω συγκατοικούν μόνιμα με τον Ασφαλιζόμενο στην ασφαλιζόμενη κατοικία, για ατύχημα που τυχόν θα υποστεί ο Ασφαλιζόμενος ή τα λοιπά μέλη που συγκατοικούν, αποκλειστικά εντός της ασφαλιζόμενης κατοικίας και των κοινοχρήστων χώρων της και θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα. Το ατύχημα πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελεί την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος.

Α. Θάνατος από ατύχημα
Εάν από ατύχημα επέλθει θάνατος κάποιου Ασφαλιζομένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλει ισομερώς στα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας (στον/στη σύζυγο και στα τέκνα τους) το ποσό που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο. Ο θάνατος θα πρέπει να προήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι επήλθε όχι αργότερα από έναν χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος.

Β. Μόνιμη ολική ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα, οπότε η Εταιρεία καταβάλλει όλο το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής:

 • Ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού

 • Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει το ασφαλιζόμενο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία

 • Ολική και διαρκή παράλυση

Γ. Μόνιμη μερική ανικανότητα
Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας με βάση την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του Ασφαλιζομένου προσώπου για εργασία μειώνεται σημαντικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα που καθορίζεται ως εξής:


Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος (και όχι ολόκληρου) δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια, κατά τα παραπάνω ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι αριστερόχειρας, τότε τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω αντιστρέφονται.

Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους του σώματος - το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο - θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους εμποδίζεται μόνο μερικά, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστό που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ποσού, ανάλογου με το βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους.

Σε περίπτωση απώλειας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, ο παθών θα αποζημιώνεται ανάλογα με τη μείωση που αυτή προκαλεί στην ικανότητα για εργασία και σε σχέση πάντα με τον πιο πάνω πίνακα. Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη ίδιας σοβαρότητας και βαρύτητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, δεν παρέχεται το δικαίωμα αποζημίωσης που προβλέπεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνουν σοβαρότερες, λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπ’ όψιν η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα λόγω της κατάστασης που προϋπήρχε.

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας περισσότερων οργάνων ή μελών το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ασφαλιστικού ποσού της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Δ. Δαπάνες αποκατάστασης υγείας
Η Εταιρεία καταβάλλει στον παθόντα τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε για ατύχημα, εντός ή εκτός νοσοκομείου και μέχρι του ορίου που αναγράφεται παρακάτω. Τα έξοδα που καλύπτονται περιοριστικά είναι τα εξής:

 • Αμοιβή χειρούργου και των βοηθών αυτού

 • Έξοδα χειρουργείου

 • Νοσηλεία για τις ημέρες παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική

 • Αμοιβή ιατρών

 • Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Μεταφορά του ασθενή με ασθενοφόρο όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα

Όρια κάλυψης δαπανών

 • Για τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί κατ' ανώτατο όριο τα €500,00 κατά ατύχημα, ανεξάρτητα του αριθμού των παθόντων

 • Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιο πάνω ορίου

Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων

 • Αν για κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό, για συρροή αποζημιώσεων από μόνιμη ανικανότητα και θάνατο στο ίδιο πρόσωπο, η Εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση μόνο για τη βαρύτερη

 • Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε έναν χρόνο από την ημερομηνία του ατυχήματος επέλθει από αυτό θάνατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, η Εταιρεία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω θανάτου, εφόσον είναι μεγαλύτερο

Ε. Εξαιρέσεις κάλυψης προσωπικού ατυχήματος
Στην κάλυψη προσωπικού ατυχήματος δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 3 και μεγαλύτερης των 65 ετών. Επιπλέον δεν καλύπτονται:

 • Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός του Ασφαλιζομένου προσώπου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση

 • Ατύχημα από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από ασφαλιζόμενο πρόσωπο

 • Οι, κάθε μορφής, ασθένειες ή παθήσεις, μεταξύ των οποίων και οι οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κοίλη και οι συνέπειες οποιασδήποτε βίαιης σωματικής προσπάθειας και οι κάθε είδους δηλητηριάσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το δικαστήριο ως ατυχήματα

 • Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε προϋπάρχουσες αιτίες

 • Ατυχήματα που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, τυφώνας και λοιπά φυσικά φαινόμενα

Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός

Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη
Αν συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, τότε θα καλυφθούν τα έξοδα μετεγκατάστασης και μεταφοράς του περιεχομένου ή μέρους του σε άλλο χώρο, όπου θα διαμείνει ο Ασφαλιζόμενος και η οικογένειά του προσωρινά, καθώς και τα έξοδα επανεγκατάστασης του περιεχομένου στην ασφαλιζόμενη κατοικία μετά την αποκατάσταση της ζημιάς.

Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη
Αν συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, τότε θα καλυφθούν τα έξοδα αποθήκευσης του περιεχομένου ή μέρους του σε άλλο χώρο μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Δαπάνες νομικής υποστήριξης
Καλύπτονται δαπάνες για παροχή νομικής υποστήριξης (δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα) για αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με καλυπτόμενους Ασφαλιζόμενους κινδύνους μέχρι των ορίων που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο. Επιπλέον, καλύπτονται δαπάνες (δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας εναντίον του Ασφαλιζομένου, για εξ αμελείας παραβάσεις που σχετίζονται με καλυπτόμενους Ασφαλιζόμενους κινδύνους και μόνο μέχρι του ποσού των €2.000.

Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών
Καλύπτονται δαπάνες έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού, για τις επισκευές του ζημιωθέντος κτιρίου, μετά από καλυπτόμενη ζημιά.

Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη

Γενική αστική ευθύνη
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές ή οι σωματικές βλάβες έναντι τρίτων που θα προκύψουν από: Αστική Ευθύνη Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες.

 • Από πράξεις ή παραλείψεις κατά την ιδιωτική τους ζωή

 • Κατά τη μετακίνησή τους

 • Με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές της ασφαλιζομένης κατοικίας

 • Με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων

 • Κατά την ερασιτεχνική συμμετοχή τους σε αθλήματα.

Αστική ευθύνη για ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες, για υλικές ζημιές σε τρίτους, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη (για ενοικιαστές) για ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες, για υλικές ζημιές έναντι του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου
Καλύπτεται κλοπή, ολική ή μερική στο περιεχόμενο από διάρρηξη ή ληστεία. Αν στο περιεχόμενο υπάρχουν αντικείμενα, σαν αυτά που περιγράφονται στο Άρθρο 9, Παράγραφο 9.6 των Γενικών Όρων, θα καλύπτονται μέχρι του ποσού €2.500,00 ανά τεμάχιο, ακόμα και στην περίπτωση που η αξία τους υπερβαίνει τα €2.500,00 ανά τεμάχιο. Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για το σύνολο των αντικειμένων αυτών (Άρθρο 9, Παράγραφος 9.6 των Γενικών Όρων) δεν θα ξεπερνά το 15% του ασφαλιζομένου ορίου ευθύνης του περιεχομένου.

Ζημιές στο περιεχόμενο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διενέργεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν ή αφαιρεθούν αντικείμενα από το περιεχόμενο.

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο κτίριο από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν ακόμα και αν δεν υπάρχει κάλυψη κτιρίου.

Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή
Καλύπτεται η κλοπή με διάρρηξη των ασφαλιζόμενων αντικειμένων της οικοσκευής που έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο ή ξενοδοχείο, εντός ελληνικής επικράτειας, όπου διαμένετε προσωρινά εσείς ή/και μέλη της οικογένειάς σας, ύστερα από ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία σας μη κατοικήσιμη.

Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου & δώρων

Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου από καλυπτόμενο κίνδυνο λόγω γεγονότων γάμου του Ασφαλιζομένου ή βάφτισης παιδιού του (2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά το γεγονός) μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου κατά την περίοδο Χριστουγέννων (10 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά) μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός

Δόση στεγαστικών δανείων
Αν είστε ιδιοκτήτης, καλύπτονται οι δόσεις των στεγαστικών δανείων που έχετε πάρει αποκλειστικά για την ασφαλιζόμενη κατοικία, μετά από ζημιά που κατέστησε μη κατοικήσιμη την κατοικία σας, μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Στα ποσά των δόσεων δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών. Το ανώτατο ποσό μηνιαίας δόσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των €2.000,00.

Απώλεια ενοικίου
Αν είστε ιδιοκτήτης της που εκμισθώνει την ασφαλιζόμενη κατοικία και συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριό σας, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, τότε, εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλη κατοικία, για 12 μήνες ή μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, θα αποζημιώνονται τα ενοίκια που δεν θα καταβάλλονται στο διάστημα αυτό. Σαν βάση αποζημίωσης θα ληφθεί υπ’ όψιν το δηλούμενο στην Εφορία ενοίκιο και εφόσον η κατοικία ήταν ενοικιασμένη κατά την ώρα της ζημιάς.

Πληρωμή ενοικίου
Αν είστε ενοικιαστής και συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριό σας, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία που ενοικιάζετε μη κατοικήσιμη, τότε για 6 μήνες ή μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, θα αποζημιώνονται τα ενοίκια που θα πρέπει να καταβάλλετε νοικιάζοντας άλλη κατοικία αντίστοιχη της ασφαλιζόμενης. Ως βάση αποζημίωσης, θα ληφθεί υπ’ όψιν το δηλωμένο στην Εφορία, ενοίκιο.

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού

 • Αν συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριό σας, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, τότε για 6 μήνες ή μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό για τα πάγια έξοδα της κατοικίας όπως πάγιο ΔΕΗ, πάγιο σταθερής τηλεφωνίας και πάγιο ύδρευσης

 • Σε περίπτωση που εσείς ή ο/η σύζυγός σας καταστείτε άνεργοι λόγω ατυχηματικής καταστροφής του χώρου που εργάζεστε ως υπάλληλοι, τότε για 6 μήνες ή μέχρι να επανέλθετε στην εργασία σας, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό που θα αντιστοιχεί στα τρέχοντα έξοδα της κατοικίας σας, για ΔΕΗ, σταθερή τηλεφωνία, ύδρευση και κοινόχρηστα. Ως βάση αποζημίωσης για τα έξοδα αυτά θα ληφθεί ο μέσος όρος των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών του τελευταίου 12μήνου και η όποια αποζημίωση θα καταβληθεί με επίδειξη εγγράφων που αποδεικνύουν την εγγραφή σας στον Ο.Α.Ε.Δ.

Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
Αν είστε ιδιοκτήτης που κατοικεί στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή ενοικιαστής, καλύπτονται οι δόσεις πιστωτικών καρτών ή/και καταναλωτικών δανείων, μετά από ζημιά που κατέστησε μη κατοικήσιμη την κατοικία, μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Στα ποσά των δόσεων δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών.

 

Ψυχολογική στήριξη οικογενείας μετά από ζημιογόνο γεγονός

Σε περίπτωση ολικής ζημιάς από καλυπτόμενη αιτία ή ληστεία στην κατοικία σας, η Εταιρία πέραν της αποζημίωσης για αποκατάσταση της ζημιάς θα καταβάλλει και έξοδα που αφορούν αμοιβή ψυχολόγου/παιδοψυχολόγου για τα μέλη της οικογένειας που πιθανώς απαιτηθούν για την ψυχολογική υποστήριξή τους μετά το καταστροφικό γεγονός ή τη ληστεία.

Ασφάλιση κατοικιδίων

Θάνατος ή τραυματισμός κατοικιδίου/ων
Σε περίπτωση που συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου το κατοικίδιο ζώο σας θανατωθεί, η Εταιρεία θα καταβάλει αποζημίωση μέχρι του ορίου ευθύνης που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για τη συγκεκριμένη κάλυψη. Η κάλυψη περιλαμβάνει αμοιβή κτηνιάτρου και δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Έξοδα φιλοξενίας
Αν συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριό σας, η οποία έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ζώων μέχρι και 15 ημέρες μετά το ζημιογόνο γεγονός.

Ασφάλιση σε νέα κατοικία

Ασφάλιση κατά τη μετακόμιση
Καλύπτονται ζημιές (εξαιρουμένων εκδορών, ζουληγμάτων) κατά τη μεταφορά μέρους ή το συνόλου του ασφαλισμένου περιεχομένου κατά τη διάρκεια μεταφοράς του, από επαγγελματία μεταφορέα επί αποδείξει, από τη διεύθυνση που βρίσκεται η ασφαλιζόμενη κατοικία σε νέα διεύθυνση.

Ασφάλιση νέας κατοικίας
Σε περίπτωση μετακόμισης σε νέα κατοικία, το παρόν ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για 1 μήνα, με την προϋπόθεση προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας για αυτή την αλλαγή.

 

Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από σεισμό. Επιπροσθέτως, καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά ή/ και έκρηξη ή/και καθίζηση του εδάφους ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), εφόσον οι ζημιές αυτές οφείλονται άμεσα σε σεισμό.

Περιοχή Συνεργατών